Home Onze club Wat doen wij Lid worden Welke dieren Geschiedenis Links

Op 31 januari 1971 stichtten 10 kleinveeliefhebbers, verzameld in café "Het Neerhof" de gloednieuwe club "Het Neerhof Lommel". De initiatiefnemer was Henri Janssen en onder zijn voorzitterschap gingen we van start. Onze vergaderingen werden goed gevuld met uitdokteren hoe we wat geld in de kas konden krijgen. Het woord sponsor was toen nog onbekend en door steunkaarten te verkopen en lidgelden te ontvangen, meldde onze penningmeester op 28 maart 1971 in kas 3075 fr.

Pater Eykmans, onze eerste secretaris, vond dit in zijn verslag nog niet zo slecht voor een beginnende club. Het bestuur bestond uit reeds genoemde voorzitter en secretaris, ondergetekende was ondervoorzitter, Julien André werd penningmeester en Henri Giesberts en Pierre Cox tatoeéerders. Toen bestond de club meestal uit raskonijnenfokkers, maar we werden een gemengde club, want rashoenders in groot en kriel en sierduiven waren al vrij snel in de meerderheid. Met Jan Bouly en Henri Lourdaux kregen wij vers bloed in de rangen en deze twee zouden als penningmeester en lokaalhouder een grote rol gaan spelen. Ons lokaal werd het huis Lourdaux met als onmisbare hulp op tal van onze organisaties de hele familie Lourdaux, lieven en vrijers inbegrepen.

Onze eerste show werd in 1972 gehouden in de zaal van De Volksmacht. 540 dieren werden ingeschreven in deze wat kleine ruimte. Dat was van het goede teveel en daarom verlegden we ons showterrein naar de technische school Provil. Tot zelfs 1260 dieren werden daar tentoongesteld. Het ledenaantal groeide aan en Leon Peerlings, Luc Vandenboer, Jef Vanduffel en Vic Vansummeren kwamen ons bestuur versterken. Leon Peerlings werd een lange tijd voorzitter en ik was jarenlang secretaris, Luc Vandenboer was tatoeéerder. In die tijd schreef ik in een verslag dat ons ledenaantal 25 liefhebbers bedroeg en dat we 17 000 fr. in kas hadden. De club werd steeds meer bekend en Leon Peerlings en ikzelf zetelden in de Raad van Beheer van Limburg.

In 1977 organiseerden we onze eerste Provinciale Wedstrijden in de Provil met 1260 dieren. Afwisselend hielden we om het jaar een grote show en een clubshow. Een volgende lichting bestuursleden werden Jean Vandenberk en zijn vrouw Chris Willekens, Gerda en Louis Thomas en Jos Hermans. Chris Willekens nam het secretariaat van mij over en ontpopte zich tot één van onze bekwaamste krachten. Zij is helaas in 1993 door een ongeval om het leven gekomen. In 1981 hadden wij een clubblad gecreéerd, dat nu nog steeds bestaat. Onze redactie bestond toen uit Jean en Chris Vandenberk - Willekens, Louis en Gerda Thomas-De Bont en ondergetekende. 6 X per jaar verschijnt dit boekje.

In 1979 nam Jos Hermans de kas over van Jef Vanduffel, die ze eerder overgenomen had van Jan Bouly. Onze club bracht tot op heden twee keurmeesters voort n.l. Leon Peerlings in hoenders en Toon Cochet bij de Park- en watervogels. Leon Peerlings zetelde in de standaardcommissie en werd een belangrijke pion in het bepalen van de standaardbeschrijvingen; om gezondheidsredenen is hij in 2001 hiermee gestopt. In 1978 verhuisden we ons lokaal naar De Volksmacht. Huize Lourdaux kon ons niet meer herbergen.

In 1981 gaf Leon Peerlings zijn ontslag als voorzitter en werd opgevolgd door Jean Vandenberk. Jean voerde gedurende vele jaren het bewind en onder zijn voorzitterschap werden tal van organisaties zoals shows, uitstappen naar grote tentoonstellingen in het buitenland, enz. gerealiseerd. Zeker te vermelden is dat de vrouwen van onze leden steeds tijdens de tentoonstellingen instonden voor de café - tombola - recepties en alle zaken die geld in de lade moesten brengen en dit met bijzonder goed gevolg wisten uit te voeren. Intussen waren de gebroeders Maes: Jan, Dolf en Guido, actieve leden geworden. Jan en Guido kwamen in het bestuur terecht, Jan als penningmeester, en Guido volgde later Jean op als voorzitter, in 1991. Henri Michiels werd secretaris. Guido en Henri brachten nieuwe spirit in huis en leidden de administratie algauw in nieuwe banen, de computer deed ook in onze club zijn intrede. Johan Nouwen en Walter Thijs vullen op hun beurt het bestuur aan, Walter wordt penningmeester en Johan doet de horeca draaien, ook is z'n grote verdienste publiciteit op te halen bij de middenstanders in de regio. Dit bracht nogal wat geld in het bakje.

In 1996, wij bestaan dan 25 jaar, besluit ik de historiek met een heilwens "op naar de vijftig jaar"- zover zijn we nog niet, maar dit jaar vieren we toch al ons 30-jarig bestaan. Nog te vermelden zijn de jaarlijkse jongdierendagen die werden gehouden. Dit waren zeer leerrijke activiteiten die vooral beginnende leden veel kennis omtrent hun ras bijbrachten. Nu sinds 2 jaar doen we deze jongdierendagen samen met de clubs van Meeuwen, Kaulille en Bree: 260 dieren werden dit jaar door 4 keurmeesters besproken. Onze grote shows werden door gebrek aan lokalen een beetje van her naar der verplaatst. Zo hielden wij shows in De Schakel, in de Parochiezaal van Heide-Heuvel, in de Den Horst te Lommel-Kerkhoven waar we in 1993 nogmaals de provinciale wedstrijd organiseerden met een totaal aan 1298 dieren.

Sinds 1995 zijn we in zaal De Moffel beland te Lommel-Werkplaatsen. Zoals wij vroeger de eersten waren om de predikaten in het palmares af te drukken en niet op losse bladen, zo zijn Guido en Henri van de eersten geweest in Limburg om de computer in te passen in onze organisaties, ons clubblad werd herhaaldelijk gemoderniseerd. Artikels zoals "ten hokke van" bestaan nog steeds, maar na de zwart-wit foto's zijn nu al geruime tijd de kleurfoto's verschenen. Om eens iets anders te doen werden viswedstrijden met en zonder barbecue georganiseerd, dit jaar visten we nog op forel in Reppel. De hobby op zich wijzigde in de zin, dat entingen tegen allerlei ziektes verplicht werden, wat alles weer duurder maakte. Guido en Henri werden zeer actief in de grote Limburgse vereniging Het Limburgs Erf, Guido is daar  nog steeds tentoonstellingssecretaris met Henri op de achtergrond.

Over de fokkunst van de neerhofleden kan gezegd worden dat er serieuze successen geboekt worden in de drie diergroepen. Zelfs nationale titels werden behaald; in een jaarlijks fokkerskampioenschap wordt door de leden het beste beentje voorgezet. Sommige activiteiten zijn dan weer verdwenen. Een daarvan heeft ons heel wat plezier verschaft: de jaarlijkse barbecue bij Guido Maes, herhaaldelijk werden we daar verrast door het acteertalent van Jean Vandenberk en Guido Maes en andere schele Piers, fantastisch was dat.

En nu zijn wij in 2001, dertig jaar na onze stichting. Tijd voor een terugblik en om toch terzelftertijd weer vooruit te zien. Op korte termijn is er onze show voor de vierde maal in zaal De Moffel. Te dezer gelegenheid zullen gepaste vieringen op touw gezet worden, die een punt zijn achter de eerste dertig jaar, maar evenzo een nieuwe start voor de volgende jaren.

Dus toch "op naar de vijftig".

Frans Grevendonk

Geschiedenis door Frans Grevendonk